Thursday, 02/04/2020 - 18:47|
GIÁO DỤC LÀ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO CÁC DI TÍCH GỐC VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU, TỈNH HÀ TĨNH (GIAI ĐOẠN 1)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO CÁC DI TÍCH GỐC VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU, TỈNH HÀ TĨNH (GIAI ĐOẠN 1)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 70/TTr- UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1888/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

2. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

3. Mục tiêu đầu tư

a) Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyên Du đáp ứng các chức năng chủ yếu của du lịch văn hóa;

b) Xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du thành địa chỉ văn hóa và du lịch hấp dẫn của quốc gia gắn với các giá trị thi ca của Đại thi hào Nguyễn Du và các giá trị văn hóa truyền thông của địa phương;

c) Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của khu di tích. Tạo tiền đề và từng bước hình thành hệ thống du lịch - thương mại - dịch vụ; thu hút các nguồn lực đầu tư; liên kết với các khu, điểm du lịch trong khu vực nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong, ngoài nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Quy mô đầu tư

a) Tu bổ, tôn tạo và phục hồi một số di tích gốc, gồm: đình Tiên (đình Xã); chùa Trường Ninh; mộ và đền thờ La Khê hầu Nguyễn Trọng; đền thờ và mộ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm; nhà Tư văn 1 và Tư văn 2; lăng Văn Sự; nhà thờ dòng họ Nguyễn Tiên Điền; Khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du; cổng, hàng rào và một số di tích khác trong khu lưu niệm;

b) Đầu tư tôn tạo, xây dựng mới một số công trình hỗ trợ và phát huy giá trị di tích, gồm: khu dịch vụ, hệ thống đường giao thông kết nối đến di tích, hệ thống cây xanh cảnh quan, đường nội bộ, bãi đỗ xe; công trình hạ tầng kỹ thuật chung (cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải, chất thải, thông tin liên lạc...).

5. Loại, cấp công trình và nhóm dự án

a) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (di tích văn hóa), cấp đặc biệt.

b) Nhóm dự án: Nhóm A.

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự kiến

a) Tổng mức đầu tư dự kiến: 172.988 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác; trong đó:

- Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): Hỗ trợ không quá 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng);

- Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 127.988 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).

7. Địa điểm đầu tư: Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Thời gian thực hiện: 4 năm (2017 - 2020).

9. Tiến độ thực hiện

a) Năm 2017: Hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng.

b) Các năm tiếp theo: Thực hiện đầu tư theo tiến độ dự án được duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm:

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1888/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan;

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ương, bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(03).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc


Tác giả: Thu Thủy sưu tầm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 64
Tháng 04 : 109
Năm 2020 : 3.505